Korfantego 3, 47-280 Pawłowiczki
+48 77 4874178
gbp@biblioteka-pawlowiczki.pl

Deklaracja dostępności

Created with Sketch.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach.

Data publikacji strony internetowej: 30.04.2021r.,  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.04.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:  zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, zdjęcia opublikowane na stronie mogą nie posiadać opisów alternatywnych. Elementem niezachowujących standardów dostępności jest katalog biblioteczny, stanowiący jeden z modułów oprogramowania SB MATEUSZ. Biblioteka nie ma wpływu na to czy i kiedy producent oprogramowania dostosuje je do obowiązujących standardów dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.09. 2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor – mgr Ilona Troczyńska, pawlowiczki.gbp@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4874178. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się  Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach przy ul. Korfantego 3  nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach pracy. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

  1. Korytarz znajdujący się w w/w obiekcie jest ogólnodostępny, lecz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.
  2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

Filia w Maciowakrzu, ul. Kościuszki 20, 47-280 Pawłowiczki

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Kościuszki 20. Do wejścia prowadzą schody. Nie ma   podjazdu dla wózków. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

1. Korytarz znajdujący się w w/w obiekcie jest ogólnodostępny, lecz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.

2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

Filia w Gościęcinie, ul. Kozielska1. 47-270  Gościęcin

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Kozielska1. Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

1. Korytarz znajdujący się w w/w obiekcie jest ogólnodostępny, lecz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.

2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

Filia w Trawnikach, ul. Leśna 62, 47- 270  Gościęcin

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Leśna 62. Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

1. Korytarz znajdujący się w w/w obiekcie jest ogólnodostępny, lecz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.

2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

Skip to content