Korfantego 3, 47-280 Pawłowiczki
+48 77 4874178
gbp@biblioteka-pawlowiczki.pl

Regulaminy

Created with Sketch.

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNYCH W PAWŁOWICZKACH

§ 1

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.
§ 2

Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
§ 3

1. Z wypożyczalni mają prawo korzystać osoby fizyczne  zamieszkałe  na terenie Polski.
2. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,
b) złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.
3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy i szkoły.

§ 4

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
§ 5

1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 10 książek
2. Książki wypożycza się na okres nie więcej  niż 30 dni.
3. Biblioteka może na prośbę przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. W razie braku książki, czytelnik powinien uzyskać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka
6. Na prośbę czytelnika  Gminna Biblioteka Publiczna  sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
§ 6
1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik.


RAMOWY REGULAMIN CZYTELNI

§ 1
PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA

1. Prawo korzystania z czytelni mają wszyscy mieszkańcy, bez względu na to, czy są stałymi czytelnikami czy też chcą korzystać z czytelni doraźnie.
2. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz korzystania z telefonów komórkowych, nie wolno palić papierosów ani spożywać posiłków.
§ 2
KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

1. W czytelni korzystać można ze zbiorów księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących.
2. Książki wybrane z księgozbioru podręcznego czytelnik zwraca bibliotekarzowi.
3. Książki i czasopisma podaje czytelnikowi bibliotekarz.
4. Z księgozbioru podręcznego nie pożycza się książek do domu.
5. Nie pożycza się do domu książek dostarczonych z innych bibliotek.
6. Książek przeznaczonych do czytania w czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb.
7. Zasady korzystania z komputera i Internetu ustala odrębny regulamin.
§ 3
PORADY I INFORMACJE

Czytelnik może zwrócić się do dyżurnego bibliotekarza o informacje dotyczące książek, zestawień i literatury na interesujący temat oraz o wskazówki co do pracy z książką.
§ 4
ZBIERANIE MATERIAŁÓW

Jeżeli czytelnik poza robieniem notatek i wyciągów do własnego użytku pragnie kopiować rysunki, schematy, plany, mapy, itp. może to uczynić tylko po uprzednim porozumieniu się z dyżurnym bibliotekarzem.
§ 5
POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.
2. Korzystanie ze zbiorów specjalnych (ryciny, mapy itp.) wymaga szczególnej uwagi, aby nie narazić ich na uszkodzenie.
§ 6
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Korzystając z czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Skip to content